Virtuális Asszisztens

Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Megbízott adatai

 

Vállalkozó neve:                                Szabó Orsolya egyéni vállalkozó

Székhely:                                            1116 Budapest, Kondorosi út 12/A/A. 1/17.

Adószám:                                           56233571-1-43

Nyilvántartási szám:                         54867853

Nyilvántartásba vevő szerv:             Belügyminisztérium

Telefonszám:                                     0630/754 2597

E-mail cím:                                         info@megoldva.hu

 

A Megbízott tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

 

A Megbízott a hatályos Általános Szerződési Feltételeit elektronikus levélben küldi el a Megbízók részére.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Megbízott által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megbízó jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Megbízókra vonatkoznak.

 

A Megbízó, ha a Megbízott szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Megbízott és a Megbízó között. Amennyiben a Megbízott ajánlatával egyidejűleg, szabályszerűen elküldi a Megbízó részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Megbízó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Megbízott részére, azonban az ajánlatot elfogadja, úgy kell tekinteni, hogy a Megbízó az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is elfogadta.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 07.02 napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megbízóra és megbízásra hatályosak.

 

A Megbízott fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megbízás időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 1. A szerződés létrejötte

 

A Megbízó valamint a Megbízott közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Megbízott által küldött ajánlat elfogadásával jön létre.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megbízó elfogadja Megbízott ajánlatát.

Az elektronikus úton kötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

 

Megbízó részletesen ismerteti a megbízást és ajánlatot kér Megbízottól. Megbízott ajánlatát elektronikus levélben küldi el Megbízó részére. Az ajánlat tartalmazza az elvégzendő feladatokat, a megbízási díj összegét, a fizetési feltételeket, a szerződés hatályát és a teljesítési határidőt valamint egyéb egyedi rendelkezéseket. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Megbízott felelősséget nem vállal.

Ha Megbízó az ajánlatot elfogadja, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között.

 

Az ily módon kötött szerződésre Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Megbízott elektronikus formában tárolja a megbízásokat, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

 1. Megbízó kötelezettségei

 

Megbízó köteles a Megbízott részére az ajánlatban meghatározott megbízási díjat, a Megbízott által kibocsátott számla alapján, 8 napos fizetési határidő figyelembevételével, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített rendelkezéseknek megfelelően kiegyenlíteni.

 

Megbízó köteles a jelen megbízás keretében végzett tevékenysége során tudomására jutott megoldásokat, a Megbízottat illető technológiákat, know-how-t és vonatkozó szellemi termékeit titokként kezelni, azokat nem használhatja fel.

 

Megbízó köteles Megbízott részére minden olyan információt megadni, mely a megbízásban vállalt kötelezettségek teljesítése során szükséges. Megbízó biztosítja, hogy Megbízott a feladat ellátásával kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben betekintsen.

 

Megbízó támogatja Megbízottat feladatai ellátásában azáltal, hogy mielőbb választ ad az ajánlatban rögzített feladatok elvégzésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre, és megad minden információt számára a feladatok végrehajtásához.

 

A Megbízó tudomásul veszi, hogy köteles minden – a szerződéses kapcsolat létrejöttét követően felmerült, a feladat teljesítésével összefüggő – új információról, tényről haladéktalanul értesíteni Megbízottat. Megbízott nem vállal felelősséget a tudomásán kívüli tények miatti és a megfelelő tájékoztatás elmaradásából eredő problémákért, hibákért.

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott által átadott árajánlatban írtakhoz képest módosítást eszközöl az elvégzendő feladatok tekintetében, a módosítások kapcsán esetlegesen felmerülő többletköltségek őt terhelik.

 

Megbízó a Megbízott által készített feladat módosítását  1 – azaz egy –  alkalommal igényelheti díjmentesen.

 

 1. Megbízott kötelezettségei

 

Megbízott kötelezettséget vállal az ajánlatban meghatározott feladatok pontos és szakszerű elvégzésére.

 

Megbízott vállalja, hogy a megbízás elfogadását követően azonnal megkezdi a szerződéses feladatok ellátását.

 

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok elvégzése során mindenkor a Megbízó érdekeit szem előtt tartva jár el.

 

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Megbízott számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell Megbízó részére.

 

A Megbízott  biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges technikai erőforrásokat.

 

A Megbízott köteles a Megbízó utasításait követni. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

 

A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

 

A Megbízott  biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges kvalifikált szakembert/szakembereket. A Megbízott jogosult a feladatok teljesítéséhez alvállalkozót, teljesítési segédet igénybe venni. Az alvállalkozó ill. teljesítési segéd által végzett cselekményekért úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el.

 

 1. Együttműködés

 

Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a jelen szerződés rendelkezéseinek végrehajtása, a végrehajtás módjának, eredményének, minőségének ellenőrzése céljából.

 

 1. Díjazás, fizetési kötelezettségek, feltételek

 

Megbízott a szerződés keretében vállalt feladatok teljesítése miatt, előre megállapított megbízási díjban részesül. A megbízási díj összege az ajánlatban kerül meghatározásra.

 

A megbízási díj magában foglalja Megbízottnak az ügy ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét és kiadását, kivéve az ajánlatban meghatározottakon túl esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, díjakat és az egyéb extra kérésekkel kapcsolatos költségeket (ezek külön ajánlat alapján kerülnek elfogadásra).

 

A megbízási díj a feladatok elvégzését követően esedékes. Megbízott akkor jogosult számlát kiállítani a megbízási díj összegéről, ha Megbízó a teljesítést igazolta. Az elvégzett munka teljesítés igazolása a Megbízó és a Megbízott egybehangzó nyilatkozata alapján történik. Megbízotti teljesítés esetén a Megbízó jogszerűen nem tagadhatja meg a teljesítési igazolás aláírását. Amennyiben ez mégis megtörténik, ez a körülmény nem érinti a Megbízottnak a megbízási díj iránti követelésének jogszerűségét. Amennyiben a Megbízó 3 napon belül nem nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, úgy Megbízott teljesítése elfogadottnak és szerződésszerűnek minősül és jogosult kiállítani a számlát.

 

Megbízó a megbízási díjat Megbízott Erste Bank Hungary Zrt- nél vezetett, 11600006-00000000-93688127 számú bankszámlájára történő átutalással fizeti meg, az általa kiállított számla alapján, 8 napos fizetési határidő figyelembevételével.

 

Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Polgári Törvénykönyvben rögzített mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

A Megbízó elfogadja, hogy a megbízási díj összegéről kiállított díjbekérőt és a számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Megbízónak gondoskodnia kell arról, hogy a díjbekérő és a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Megbízó köteles a Megbízottat elektronikus levélben értesíteni.

 

 1. Szavatosság

 

Megbízott az ajánlatban rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Megbízott szavatolja, hogy az ajánlatban meghatározott feladatokat a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.

 

 1. A szerződés módosítása, megszűnése

 

Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, szüntethetik meg.

 

Megbízó és Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekeit sértő szerződésszegést követ el.

 

Ha a Megbízó együttműködési kötelezettségét oly mértékben megsérti, hogy az az ajánlatban rögzített feladatok teljesítését akadályozza, vagy ellehetetleníti, akkor Megbízott jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Megbízott az ajánlatban írt teljes megbízási díjra jogosult, mintha a feladatot szerződésszerűen teljesítette volna.

 

A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak egymással, Megbízó megfizeti a Megbízott részére a teljesítéssel arányos díjat.

 

 1. A Fogyasztóként eljáró Megbízót megillető elállási jog

 

Elállási jog nem illeti meg a Megbízót (Fogyasztó) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Megbízott a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megbízó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Megbízó tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Megbízott a szolgáltatás teljesítését megkezdje. A szolgáltatás teljesítésével a Megbízó elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Megbízó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

Az elállási jog gyakorlására kizárólag a teljesítés megkezdését megelőzően van lehetőség.

 

 1. Titoktartás

 

Megbízott köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megbízóra, illetve működésére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megbízó jogos gazdasági érdekeit sértené.

 

Megbízó köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megbízottra, illetve működésére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megbízott jogos gazdasági érdekeit sértené.

 

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízóra vonatkozó adatokat, eljárásokat, módszereket, dokumentumokat, okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

 

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által adott információkat, iratokat, elemzéseket bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Megbízott által készített szellemi termékek felhasználására kizárólag Megbízott hozzájárulásával van joga. A szellemi termékekkel kapcsolatos minden jog kizárólag Megbízottat illeti meg. Tilos a Megbízott által készített dokumentumok sokszorosítása, továbbértékesítése és harmadik személyek részére történő átadása, kivéve, ha Megbízott ehhez írásban hozzájárult, valamint a jelen szerződésben vállalt megbízással összefüggésben.

 

A titoktartási kötelezettség a Megbízót és a Megbízottat a megbízás tartama alatt, valamint annak bármely okból történő megszűnése után is terheli.

 

A Megbízó és a Megbízott az e pontban vállalt kötelezettség megsértéséből eredő károkért felelősséggel tartozik.

 

 1. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

 

Az ajánlatban írt feladatok ellátása során Megbízott, a tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).

 

Megbízott mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Megbízott Adatkezelési Tájékoztatója elérhető minden ügyfele, partnere számára.

 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során Megbízott a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.

 

A Megbízott valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

 

Megbízó is köteles a jelen pontban írt rendelkezések betartására és a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárásra a személyes adatok kezelése tekintetében.

 

 1. A Megbízott tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Megbízó (Fogyasztó) a Megbízott által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Megbízott felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Szabó Orsolya egyéni vállalkozó 1116 Budapest, Kondorosi út 12/A/A. 1/17.), vagy elektronikus levélben (info@megoldva.hu) teheti meg.

 

A Megbízott minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Megbízott köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Megbízott a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megbízónak átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megbízónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Megbízott – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Megbízott indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Megbízott köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Megbízó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Megbízó panaszának részletes leírása, a Megbízó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Megbízott nyilatkozata a Megbízó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Megbízó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Megbízott a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Megbízott köteles a Megbízót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Megbízott a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Megbízott ezúton tájékoztatja a Megbízókat (Fogyasztó), hogy amennyiben a Megbízó nem ért egyet a Megbízott válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megbízó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Megbízott székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megbízó:

 

Budapesti Békéltető Testület:

Címe:                          1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe:         1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma:            06 (1) 488 21 31

Fax száma:                  06 (1) 488 21 86

E-mail cím:                 bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Megbízó és a Megbízott között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megbízó megkísérelje a vitát közvetlenül a Megbízottal rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Megbízónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Megbízó hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Megbízó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Megbízó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Megbízott nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Megbízó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Megbízó nyilatkozatát arról, hogy a Megbízó a Megbízottal közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Megbízó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Megbízó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megbízó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Megbízott írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megbízó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Megbízó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Megbízó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Megbízó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyv, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Irányadó jog

 

Az Általános Szerződési Feltételek értelmezése és az abban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

 1. Viták rendezése

 

A Megbízottnak és a Megbízónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

 

Felek megállapodásának megfelelően amennyiben az itt írt tárgyalások útján nem jutnak eredményre úgy arra az esetre kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 07.02 napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandó.